Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

I Organizacja
1. Niniejszy regulamin określa sposób organizacji i przeprowadzenia każdej edycji konkursu Our Sound, zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest w pierwszej kolejności państwo które wygrało daną edycje lub zajęło w nim miejsce w czołowej trójce minionej edycji.
3. W przypadku gdy zwycięskie państwo nie jest w stanie zorganizować konkursu, prawo do jego prowadzenia przechodzi na kraj który w poprzedniej edycji zajął drugie miejsce, a i gdy te zrezygnuje, prawo bycia gospodarzem przejmuje państwo z trzeciego miejsca.
4. W przypadku wygaśnięcia wszelkich możliwości zawartych w punkcie trzecim, organizator poprzedniej edycji w porozumieniu z pomysłodawcą konkursu ma do wyboru jedno z trzech wyjść:
a) ogłoszenie konkursu na organizacje widowiska;
b) organizacji na swoim terytorium kolejnej edycji widowiska;
c) przekazanie możliwości organizowania konkursu państwu z czwartego, a gdy te odmówi kolejnego miejsca w klasyfikacji minionej edycji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w regulaminie, ale tylko w części dotyczącej zasad organizacyjnych.

II Uczestnicy i zgłoszenia

1. Do konkursu przystąpić może każda aktywna mikronacja, spełniająca powszechne warunki do jej uznania.
2. Zgłoszenia odbywają się poprzez wysyłanie wiadomości na podany przez organizatora edycji adres kontaktowy.
3. Niedostosowanie się do podanych terminów oraz regulaminu oznacza dyskwalifikację.
4. Osoba zgłaszająca mikronację staje się jej przedstawicielem, który pozostaje w kontakcie z organizatorem, otrzymuje potwierdzenia i informacje, za które odpowiada.
5. Zgłoszenie mikronacji równoznaczne jest z akceptacją regulaminu i terminarza konkursu.

III Kalendarz
1. Państwo będące gospodarzem konkursu ma obowiązek podać do wiadomości publicznej szczegółowy terminarz widowiska.
2. Państwo będące gospodarzem konkursu ma prawo dokonać zmian w terminarzu, jednak musi to być publicznie ogłoszone wraz z podaniem odpowiedniego wyjaśnienia.

IV Piosenka reprezentująca, tryb jej wyboru

1. Aby przystąpić do konkursu, mikronacja musi zgłosić jeden utwór wybrany przez mieszkańców danego kraju lub organ odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu krajowego konkursu.
2. Proces wyboru utworu drogą głosów mieszkańców danego kraju nazywamy preseselekcjami lub wyborem otwartym natomiast proces wyboru utworu wybranego przez organ odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu krajowego konkursu nazywamy Internal’em bądź po prostu wyborem wewnętrznym.
3. Do konkursu może zostać zgłoszona tylko taka piosenka, której wykonawca nie występował do tej pory w poprzednich edycjach (baza wykorzystanych artystów: Lista dotychczasowch artystów). Zalecane jest, by wybór piosenki podczas krajowych preselekcji był utajniony, nie poddany do publicznego wglądu.

V Głosowanie finałowe

1. W głosowaniu finałowym biorą udział mikronacje, których przedstawiciele przekazali do organizatora reprezentującą piosenkę, spełniającą warunki z artykułu IV.
2. Mieszkańcy krajów uczestniczących oddają swoje głosy na poszczególne piosenki reprezentujące, za wyjątkiem piosenki reprezentującej kraj pochodzenia mieszkańców.
3. Przedstawiciele swoich mikronacji przekazują do organizatora pełne wyniki głosowania finałowego wraz z przydziałem punktów dla poszczególnych piosenek.
4. W przypadku przyznania piosenkom reprezentującym tej samej liczby punktów, dopuszcza się przeprowadzenie uzupełniających głosowań pomiędzy piosenkami o równej liczbie punktów. Przedstawiciele uczestników powinni wziąć pod uwagę, że może to oznaczać przekroczenie czasu przeznaczonego na przesłanie pełnych wyników głosowania finałowego do organizatora.

VI Punktacja

1. W trakcie głosowania finałowego oddawanym głosom przypisywana jest waga: 12pkt, 10pkt, 8pkt, 7pkt, 6pkt, 5pkt, 4pkt, 3pkt, 2pkt, 1pkt.
2. Piosenkom reprezentującym, na które nie oddano głosów przypisywana jest waga 0 pkt.
3. Niemożliwe jest oddawanie głosów o równej wadze ani pominięcie którejkolwiek z wag.

VII Gala Finałowa i Wyniki
1. Gala finałowa odbywać się może tylko na terenie miasta umiejscowionego na terytorium państwa organizującego konkurs.
2. Przebieg gali finałowej zależny jest od organizatora.
3. Podczas gali finałowej zostanie ujawnione, która piosenka reprezentuje daną mikronację.
4. Zwycięzcą konkursu zostaje piosenka, która uzyskała najwyższą wartość punktową.
5. Organizator konkursu ma obowiązek przedstawienia pełnych wyników konkursu, którego to rezultaty zostaną następnie umiejscowione w Tabeli Wszechczasów prowadzonej przez pomysłodawcę konkursu.
6. Organizator konkursu ma prawo do stworzenia organizacji narracyjno-graficznej wedle swojego uznania.

VIII Przepisy Końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia danej edycji konkursu.
2. Niniejszy regulamin gaśnie z chwilą zakończenia danej edycji konkursu.

ZASADY ORGANIZACYJNE XI EDYCJI KONKURSU OUR SOUND

I. Organizacja
1. Niniejsze rozporządzenie określa sprawy organizacyjne XI edycji Our Sound zwanej dalej „konkursem”.
2. Na podstawie punktu 2 rozdziału I Regulaminu Konkursu Our Sound gospodarzem przedsięwzięcia jest Republika Suderlandu, której reprezentacja wygrało poprzednia edycję.
3. Organizator edycji dysponuje następującymi adresami korespodencyjno-wizerunkowymi:
a) Adres e-mail: oursoundxi@gmail.com
b) Strona Internetowa: Strona Główna Our Sound
c) Dodatkowy kontakt: …

II Uczestnicy i zgłoszenia
1. Do konkursu przystąpić może każda aktywna mikronacja, spełniająca powszechne warunki do jej uznania.
2. Zgłoszenia odbywają się poprzez adres e-mail: oursoundxi@gmail.com oraz prywatną wiadomość do: Hans von Eichenblatt i na forum Our Sound 2018 – eliminacje

III Gala Finałowa i Wyniki
1. Gala finałowa odbędzie się w Nantes
2. Osobą prowadzącą galę finałową jest …

IV Przepisy końcowe
1. Rozporządzenie wchodzi w życie wraz z publikacją regulaminu konkursu
2. Rozporządzenie gaśnie w chwili ogłoszenia wyników XI edycji konkursu.